Pravidla soutěží Fresh festivalu pořádaných na sociální síti Facebook

1. Úvodní ustanovení:

1.1. Smyslem těchto úplných pravidel soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Facebook („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem na této sociální síti ("soutěž").
1.2. Každá konkrétní soutěž má při vyhlášení (obvykle v rámci postu vyzývajícího k účasti v soutěži) nastavené doplňující konkrétní podmínky dané soutěže („zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.
1.3. Tato pravidla a zkrácená pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené prostřednictvím sociálních sítí. Pokud je rozpor těchto dokumentů, mají přednost vždy zkrácená pravidla a pravidla.
1.4. Tato pravidla jsou určena pro návštěvníky zapojující se do soutěže na území České republiky, resp. prostřednictvím českých profilů.
1.5. Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

2. Soutěž zajišťují:

2.1. Soutěž pořádá a organizuje společnost Pigs production s.r.o., se sídlem Nad Týncem 1183/42, Plzeň 312 00., IČO: 290 91 667, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24135 („pořadatel“).

3. Doba a místo konání:

3.1. Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Začátek soutěže je okamžikem zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven Zkrácenými pravidly, pokud je zde uvedeno konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.
3.2. Tato pravidla upravují soutěže na sociální síti Facebook, a to pouze na profiluhttps://www.facebook.com/FreshFestivalPardubice/, https://www.facebook.com/FreshFestivalPlzen/, a https://www.facebook.com/FreshFestivalCZ/(„soutěžní profily“).

4. Soutěžící:

4.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let.
4.2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži na dané sociální síti po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na dané sociální síti, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě Facebook („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů sociální sítě Facebook.
4.3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel („soutěžící“).
4.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
4.5. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

5. Registrace do soutěže:

5.1. Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě sleduje soutěžní profil a sleduje jej po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení.
5.2. Soutěžící zachytí okamžik, kdy je zkrácenými pravidly formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol.
5.3. Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jiné dle zadání) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil.
5.4. Zájemce se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle Zkrácených pravidel a těchto pravidel.
5.5. Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.
5.6. Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.
5.7. Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.
5.8. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.
5.9. Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém/slovenském jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Facebook, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Facebook a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.
5.10. Pořadatel/organizátor není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu

6. Soutěžní mechaniky:

6.1. Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.
6.2. Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:
6.2.1. znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;
6.2.2. logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí obsahujících správné řešení;
6.2.3. zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
6.2.4. otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.
6.3. U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.
6.4. U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.
6.5. Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.
6.6. Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

7. Výhry:

7.1. Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.
7.2. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.
7.3. Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.
7.4. Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.
7.5. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného zajišťovatele poštovních služeb.
7.6. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.
7.7. Losování je zajištěno pořadatelem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže.
7.8. Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.
7.9. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace nejdéle do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.
7.10. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
7.11. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

8. Zpracování osobních údajů:

8.1. Správcem osobních údajů je pořadatel.
8.2. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola, předání výher a další marketingová komunikace.
8.3. Vaše osobní údaje můžeme dále na základě Vašeho souhlasu využívat pro účely zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, především pro zasílání novinek o Fresh festivalu, prodeji vstupenek a jiných obchodních sdělení související s Fresh festivalem. Novinky a obdobná obchodní sdělení Vám budeme zasílat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během registrace do soutěže.
8.4. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.
8.5. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
8.6. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

9. Licence k soutěžním dílům:

9.1. Soutěžní odpověď (fotografie, text či jiná odpověď dle soutěžního zadání) („dílo“) nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.
9.2. Pořadatel, resp. organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové odpovědi (díla), jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
9.3. Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi (díla), které:
9.3.1. neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
9.3.2. nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
9.3.3. vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
9.3.4. nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
9.3.5. zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
9.3.6. obsahují náboženský nebo politický podtext;
9.3.7. mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
9.3.8. zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.
9.4. Nahráním soutěžní odpovědi (díla) do soutěže (registrací) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele, oficiální stránce sociálních sítí pro pořadatele či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže.
9.5. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

10. Závěrečná ustanovení:

10.1. Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel, popř. zkrácených pravidel bude realizována písemně (elektronicky) a nabývá účinnosti zveřejněním.
10.2. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Se správou soutěže není sociální síť nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti. Sociální síť nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení). Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.
10.3. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
10.4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
10.5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel.


V Plzni dne 9. 4. 2020

loading